Johtaminen välittämisen, tuloksen ja tehokkuuden ristipaineissa
/ 5.2.2009, Hanasaaren kulttuurikeskus

 

Yhteistyössä Social Innovations Finland ry ja Kehityspiikki Oy. Pohdimme oman työmaan arjen sujumista johtajuuden näkökulmasta. Mitä on toimia johtajana julkisuuden, demokraattisen kontrollin, omistajien, kilpailijoiden, työntekijöiden ja asiakkaiden odotusten ristipaineessa? Seuraavassa yhteenvetoa päivän annista sekä esitetyt puheenvuorot.

”Johtaminen välittämisen, tuloksen ja tehokkuuden ristipaineissa - Osallistava Johtaminen” (pdf)
Johtaminen kehittyy vain erehdysten kautta. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäjohtaja Markku Puro piti asiantuntijuuden johtamista haastavana tehtävänä sillä asiantuntijat eivät usein pidä johtamista työnä. Toisaalta tähän haasteeseen liittyy mahdollisuuksia, sillä Puron kokemuksen mukaan asiantuntijoista on mahdollista kehittyä parempia johtajia kuin toisinpäin. Hyvä asiantuntijajohtaminen edellyttää luopumista kaikista muista rooleista, jotka vaikeuttavat tasapuolista, oikeudenmukaista ja riippumatonta organisaation johtamista. Puron mukaan hyvän asiantuntijajohtamisen eettisiksi periaatteiksi sopivat seuraavat teesit:
- toiminta kehittyy vain erehdysten kautta,
- erehdysten ja virheiden peittelyn on loputtava
- muiden taholta tulevaan kritiikkiin tulee suhtautua kiitollisuudella
- olemme kaikki erehtyväisiä
- itsekritiikin on tultava osaksi arkipäivää

”Johtajuuden arkea – suostua johtamaan ja suostua johdettavaksi, vaativa yhtälö?” (pdf)
Seppo Turkka (pj, Social Innovations Finland ry, organisaatiokonsultti, Kehityspiikki Oy) peilasi puheenvuorossaan persoonan ja roolien rajapintoja ja niiden yhdistämisessä esiintulevia vaikeuksia. Johtajan menestyksellisen toiminnan edellytyksenä on roolin ymmärtäminen tehtävänä ja omasta persoonasta erillisinä. Se on myös hyvän alaisuuden edellytys - kyky tarkastella työtä ja työhön liittyvää roolia itsestä erillisenä.

Kommenttipuheenvuoro: "Johtaminen on tekijöiden motivoimista" (pdf)
Psykiatrian erikoislääkäri ja psykoanalyytikko Gustav Schulmanin komenttipuheenvuoron keskeisiksi teemoiksi nousivat välittäminen ja hyvinvointi sekä johtajuuden mahdollisuudet vaikuttaa näihin. Schulman nosti esille varhaisen, välittävän puuttumisen / kiinnostuksen tärkeyden ja tuloksellisuuden hyvinvoinnin näkökulmasta. Yhteisöissä, joissa ihmisillä on mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Tähän liittyy johtaminen, joka nöyryyttämisen ja valvomisen sijasta kannustaa ja auttaa.

Johtaminen vaatii foorumeita vuorovaikutukselle ja aitoja kohtaamisia - muistiinpanoja loppukeskustelusta.
Alustusten virittäminä seminaarin osallistujat pohtivat johtamisen haasteita. Keskustelussa korostui välittävän vuorovaikutuksen tarve ja johtajan vastuu vuoropuhelun käymisestä. Konsultteina toimivat Kari Anttila, Markus Anttila, Atso Juote ja Risto Ruokolainen Kehityspiikki Oy:stä. Lue poimintoja keskustelusta (pdf).